Informatsioon

Koostööpartneri valiku peamised kriteeriumid

EES-Ringlus korraldab avalikke hankeid EES-jäätmete töötlejate ja koostööpartnerite leidmiseks vastavalt vajadusele ja lähtudes avalike hangete hea tava juhistest; hanke kriteeriumid avaldatakse kõikidele osapooltele, otsusest teavitatakse kõiki osalejaid ja lepingute tähtajaks on sobivuse korral kaks (2) aastat.

Valikukriteeriumid:

  1. vajalike keskkonnalubade olemasolu;
  2. töötervishoiu ja -ohutuse, keskkonna ning kvaliteedi valdkonna juhtimissüsteemi olemasolu või vastavate standardite järgimine;
  3. parimate keskkonnatavade järgimine;
  4. tegevustele vastava tehnoloogia ning infrastruktuuri olemasolu;
  5. jäätmete käitlemine vastavalt kõikidele kehtivates õigusaktides ja / või „WEEELABEX käitluse normdokument V10“ sätestatud nõuetele (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemine peab vastama Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud jäätmekäitluse miinimumnõuetele ka juhul, kui riik, kus jäätmekäitlus toimub, ei ole Euroopa Liidu liikmesriik);
  6. vastutuskindlustuse olemasolu, mis katab vähemalt töövõtja ja tema alltöövõtja(te) kohustuse hüvitada EES-Ringlusele või mis tahes kolmandale isikule kõik lepingujärgsete töödega seotud materiaalsed ja isiklikud kahjud;
  7. materjalivoogude aruandlus ning tõendatavus/ massibilanssi pidamine, mis koosneb kõigi materjalivoogude dokumenteerimisest (elektroonika või elektroonikaromude või elektroonikaromude fraktsioonide sissetulevate ja väljaminevate tarnete kokkuvõtted);
  8. testtöötlemise läbiviimine ringlussevõtu ja taaskasutamise määra kindlaksmääramiseks- viiakse läbi vähemalt kord kahe aasta jooksul objekti ja kategooria kohta.