Turustaja

Kes on turustaja?

Turustaja jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes kaubanduslikel alustel pakub tooteid isikutele, kes kavatsevad neid tooteid kasutada.

EE-seadme turustaja jäätmeseaduse tähenduses on turustusahelas osalev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud valmistaja või importija, kes teeb EE-seadme turul kättesaadavaks.

 

Millised on EE-seadme turustaja kohustused?

EE-seadme turustaja on kohustatud:

1) arvestama EE-seadme turul kättesaadavaks tegemisele kohaldatavate nõuetega, kontrollides eelkõige, et seade kannab CE-märgist, et seadmega oleks kaasas nõutavad dokumendid eesti keeles ning et valmistaja või importija on täitnud jäätmeseaduse § 2610 lõike 1 punktis 6 ja lõikes 4 sätestatud nõuded;
2) mitte tegema turul kättesaadavaks EE-seadet, mis ei vasta sisaldusainete normidele, enne kui see on nõuetega kooskõlla viidud, ning teavitama sellest valmistajat, importijat ja järelevalveasutust;
3) võtma kasutusele vajalikud parandusmeetmed, et viia EE-seade vastavusse jäätmeseadusega kehtestatud nõuetega, kõrvaldama selle turult või võtma tagasi, kui turul kättesaadavaks tehtud seade ei vasta sisaldusainete normidele, ja teavitama viivitamata pädevat ametiasutust, esitades eelkõige üksikasjalikud andmed mittevastavuse ja kõikide parandusmeetmete kohta;
4) esitama pädeva ametiasutuse põhjendatud nõudmisel vajaliku teabe ja dokumentatsiooni EE-seadme vastavuse tõendamiseks sisaldusainete normidele;
5) tegema pädeva ametiasutusega koostööd kõigis meetmetes, mida võetakse turustaja poolt turul kättesaadavaks tehtud EE-seadme vastavuse tagamiseks sisaldusainete normidele;

6) oma müügikohas tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud jäätmed;

7) kui kodumajapidamiste EE-seadme turustajast ei ole mööda avalikke teid 10 km raadiuses kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja võimaldama tootjal oma müügikoha kaudu füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.

 

Turustajal on õigus nõuda tootjalt, et see varustaks teda punktides 6 ja 7 nimetatud kohustuste täitmiseks vajaliku kogumismahutiga.

 

EE-seadme turustajale kohaldatakse jäätmeseaduse §-s 2610 sätestatud valmistaja kohustusi, kui turustaja laseb EE-seadme turule oma nime või kaubamärgi all või kui ta muudab juba turule lastud seadet viisil, mis võib mõjutada vastavust EE-seadmete sisaldusainete normidele.