Omavalitsusele

See leht  on abimeheks kohalikele omavalitsustele kõiges selles, mis puutub kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja -elektroonika tagasivõttu elanikelt koostöös meiega

Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja -elektroonika koht ei ole prügimäel. See ei tohiks olla enam uudis. Elanikke tuleb teavitada sedaliiki jäätmete muudest tavajäätmetest lahuskogumise kohustustest ja luua võimalused sedaliiki jäätmete äraandmiseks tootjatele või nende nimel tegutsevatele isikutele, kes saaksid korraldada nende nõuetekohase ümbertöötlemise ja materjalide taaskasutamise.

Me kõik hoolime oma vabast ajast. Nädalavahetustel tuleks kasutada, nii vähe, kui võimalik ja nii palju, kui vajalik, aega lahuskogutavate jäätmete äraandmiseks. Vanad rehvid, akud, patareid, aegunud ravimid, päevavalguslambid, pakendid, vana mööbel, kodumasinad- ja elektroonikaseadmed jms. kodudes tekkivad jäätmed peaks olema võimalik ära anda ühes kohas. Näiteks jäätmejaamas, jäätmepunktis, keskkonnapunktis, taaskasutuspunktis, või kuidas iganes neid ka kutsuda võib.

Kuna eri lahuskogutavatele jäätmeliikidele on eri vastutajad, on kõige mõistlikum, et vastutus, kus sellist liiki jäätmeid ühes kohas ära anda saab kõnealuse KOV haldusterritooriumil, lahuskogumiskeskuste ehk jäätmejaamade loomise ja opereerimise eest lasuks ikkagi linnal/vallal. Meie näeme, et võti, milline näeb välja linn/vald, seal hulgas tema kaasaegne jäätmehooldus, on kindlalt KOV käes. Meie oleme igakülgselt abiks nõu ja jõuga elanikesõbralike lahenduste loomisel ja käigushoidmisel ja elenike poolt jäätmejaamadesse / kogumispunktidesse toodud kasutute kodumasinate ja -elektroonikaseadmete taaskasutamisse suunamisel.